Sectoraal

Perennial Power

Een grote groep vasteplantenkwekers heeft de handen ineengeslagen en maakt gezamenlijk promotie voor hun mooie producten.


Lees meer »

iVerde

Het beschikbaar stellen van product- afbeeldingen aan vakgenoten en de media ter bevordering van publicaties over het gebruik van boomkwekerijproducten.


Lees meer »

De Groene Stad

Royal Anthos, LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten en Royal FloraHolland streven samen naar het realiseren van een attractievere, gezonde leefomgeving.


Lees meer »

HBN Voorwaarden

Royal Anthos en de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen hebben de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) uit 2008 vernieuwd en aangepast. De nieuwe handelsvoorwaarden gaan in per 1 juli 2020.


In de HBN 2020 zijn ten opzichte van de HBN uit 2008 enkele toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Zo is de bepaling 'verhindering tot aflevering door vorst' (art 10, lid 6) uitgebreid met 'onwerkbaar weer', waaronder ook hevige regen valt. Dit omdat het bij zware regen niet altijd mogelijk is het land op te gaan met machines om de bomen uit de grond te halen. Ook is aan de HBN 2020 toegevoegd dat substraten voor pot- en containerteelt RHP gecertificeerd moeten zijn.


Verder is er in artikel 19 van de HBN 2020 een verbijzondering opgenomen met betrekking tot fytosanitaire keuringen op verzoek van de koper. Hieraan is toegevoegd dat een koper de overeenkomst mag annuleren als de verkoper niet kan, of wil voldoen aan de fytosanitaire eisen van de landen van bestemming, zoals door de koper is opgegeven.


De gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer 12/2020 op 12 mei 2020 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.


Ten aanzien van het gebruik van de HBN willen wij u op het volgende attenderen:

A) Deze voorwaarden kunnen alleen van toepassing worden verklaard op transacties vanaf 1 juli 2020 tussen in Nederland gevestigde bedrijven, voorzover die betrekking hebben op het verhandelen van boomkwekerijproducten. Met andere woorden, deze voorwaarden hebben generlei waarde indien die gebruikt worden bij het afsluiten van koopovereenkomsten met buitenlandse afnemers.
B) De uitgave "Kwaliteitsnormen en Omschrijvingen van Boomkwekerij producten" van de Raad voor de Boomkwekerij dient als integraal onderdeel van de HBN 2020 gezien te worden. Regelmatig wordt naar deze uitgave verwezen.

Hier kunt u een PDF bestand van de HBN voorwaarden 2020 downloaden (van toepassing vanaf 1 juli 2020)


Hier kunt u een PDF bestand van de HBN voorwaarden 2008 downloaden (van toepassing vanaf 1 juli 2018)